گواهی نامه

گواهی نامه
گواهی نامه
گواهی نامه
توضیحات

گواهی‌نامه به سندی اطلاق می‌شود که طی آن صادرکننده و مراجع تاییدکننده آن اعلام میدارندکه دارنده سند حائز مشخصات ذکر شده در آن می‌باشد. و صلاحیت حقیقی یا حقوقی وی برای آن مشخصات را تایید می‌نمایند.